Algemene voorwaarden, huisregels & klachtenprocedure

Op deze pagina vind je onder elkaar de Algemene Voorwaarden, de huisregels en de klachtenprocedure die van toepassing zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer/ organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer /organisatie, die zijn bedrijf maakt van het de uitoefening van een bedrijf of organisatie op het gebied van de training en/of gedragstherapie van de hond(en) van de op een wettelijk toegestane locatie waarbij deze activiteit de aantoonbare hoofdbron van diensten of inkomsten vormt voor de ondernemer of de onderneming.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst van training en/of gedragstherapie aangaat of wil aangaan.
 3. De hond/de honden: het huisdier van de consument, waarvoor een overeenkomst van gedragstherapie en/of training wordt gesloten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van gedragstherapie en/of training tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht om de hond(en) en de consument te begeleiden tijdens het traject van gedragstherapie en/of training tegen een door de consument te betalen prijs.
 5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst van gedragstherapie en/of training waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.
 6. Definities van eerder vermelde activiteiten:
  Gedragstherapie: het begeleiden van de consument en het doceren hoe om te gaan met het gedrag van de hond(en), wat daarachter schuilgaat en hoe om te gaan met probleemgedrag.
  Training: het begeleiden van de consument en het doceren hoe gewenst gedrag aan te leren bij de hond(en) en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaardenzijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer of organisatie en de consument met betrekking tot de training of gedragstherapie van één of meerdere honden.
 1. Alle tussen ondernemer / organisatie en de consument gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. De ondernemer / organisatie brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: – het tijdstip waarvoor de gevraagde reservering geldt; – de prijs en de wijze van betaling hiervan; – de gevallen waarin de behandeling van de hond(en) kan worden geweigerd; –de naam van een contactpersoon vanuit de consument voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden; – de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 3. Een schriftelijk/elektronisch aanbod wordt voorzien van een dag¬tekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd en is daardoor een schriftelijk aanbod geworden.
 4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van 14 veertien werkdagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 5: De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van het gekozen traject en de periode waarover deze wordt berekend. De prijs kan gelden voor een tijdvak (uur / dag / week), per les/training, per behandeling of voor het geheel van de te leveren diensten binnen de bepaalde periode.
 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Nadat de in de overeenkomst vastgestelde periode afloopt kunnen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij overeenkomsten zonder einddatum kan de prijs jaarlijks maximaal 1 x worden verhoogd.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

 

Artikel 6: De betaling

 1. De betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, vindt plaats in contanten. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. De betaling vindt plaats voorafgaand aan het begin van het overeengekomen traject. Het moment van betaling dient vooraf duidelijk kenbaar gemaakt te worden aan de consument en wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst. Indien er nergens vastlegging geschiedt geldt de uiterste betaaltermijn bij beëindiging van de overeenkomst.
 3. Indien een aanbetaling of vooruitbetaling wordt gevraagd mag dit alleen indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en de consument hierover een bewijs van betaling ontvangt.
 4. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

 

Artikel 7: Niet-tijdige betaling

 1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 8: De annuleringsregeling

 1. Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: – Annulering tot 72 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: geen betalingsverplichting; – Annulering tussen 72 uur en 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs; – Annulering minder dan 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

 

Artikel 9: Rechten en plichten van de ondernemer / organisatie

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van training of gedragstherapie, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de uitvoering van het traject van gedragstherapie of training van de hond(en). Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 10: Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de consument

 1. Informatieplicht: De consument moet, uiterlijk bij de aanvang van het traject, dat wil zeggen, de eerste afspraak, bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde behandeling of training van de hond(en).
 2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer / organisatie is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
 2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer / organisatie of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
 3. De ondernemer / organisatie zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de hond(en) is veroorzaakt.
 5. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere hond(en) aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen.

 

Artikel 12: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst van verzorging en verfraaiing worden ingediend bij de ondernemer / organisatie. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest.

 

Artikel 13: Garantie

 1. De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

Artikel 14: Afwijking van de algemene voorwaarden

 1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

HUISREGELS

 • Uw (dier) dient volledig te zijn ingeënt of er moet een titerbepaling uitgevoerd zijn door een dierenarts. Uw (dier) dient ook vlo en tekenvrij te zijn alvorens u mee kunt doen met de training.
 • Indien uw hond loops is of andere hormonale veranderingen heeft, vragen wij dit te melden en in overleg kan dan worden gekeken of de hond kan deelnemen. Dit zal samenhangen met het welzijn van de dieren.
 • Indien uw hond een ziekte heeft opgelopen dan dient u dit aan ons mede te delen, zodat wij indien nodig maatregelen kunnen treffen.
 • Laat de hond niet vlak voor de afspraak/les eten. Probeer ca. 2h voor aanvang van de afspraak/les de laatste maaltijd te geven. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.
 • Er worden geen aversieve hulpmiddelen/methoden gebruikt die pijn en schrik bij de hond kunnen veroorzaken.
 • Het welzijn van mens en dier staat ten allen tijde voorop.
 • Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Indien beter voor uw hond, kunt u uw hond in de auto/bench laten tot de afspraak/les begint.
 • Kinderen of mensen die u meebrengt zijn welkom. U dient er dan wel zelf voor te zorgen dat deze mensen zich aan het reglement houden.
 • Uw hond heeft bij voorkeur een goed passend y-tuig om of een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ca. 1,50m tot 2,50m. Daarnaast kan een lange lijn van 8 tot 12 meter goed van pas komen tijdens de training.
 • Bent u verhinderd laat dit dan tijdig weten.

 

KLACHTENPROCEDURE

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Cloud Canine
Cloud Canine is er als eenmanszaak bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zo nodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Cloud Canine.

Algemene richtlijnen

 • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • U mag verwachten dat Cloud Canine de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Cloud Canine om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
  • Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
  • snelle behandeling en herstel van fouten
  • duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
       • respect, openheid en hulpvaardigheid
       • Klachten zijn voor Cloud Canine een waardevolle bron van informatie met betrekking     
          tot:
                • de kwaliteit van het functioneren
                • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Cloud Canine heeft

 

Mondelinge klachten

 • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
  • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

 

Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.